Annals of Pediatric Cardiology
About us | Current Issue | Archives | Ahead of Print | Instructions | Submission | Subscribe | Advertise | Contact | Login 
  Instructions 
  Search 
  My preferences 

 


This article has been cited by
1Placental malperfusion in response to intrauterine inflammation and its connection to fetal sequelae
Solange N. Eloundou,JiYeon Lee,Dan Wu,Jun Lei,Mia C. Feller,Maide Ozen,Yan Zhu,Misun Hwang,Bei Jia,Han Xie,Julia L. Clemens,Michael W. McLane,Samar AlSaggaf,Nita Nair,Marsha Wills-Karp,Xiaobin Wang,Ernest M. Graham,Ahmet Baschat,Irina Burd,Leticia Reyes
PLOS ONE.2019;14(4)e0214951
[DOI]
2Evaluation of Hemodynamic Changes in Fetuses With Isolated Mild-to-Moderate Ventriculomegaly by Transabdominal Ultrasound
Lijuan Sun,Lina Zhang,Na Zhang,Jijing Han,Zhen Li,Tiejuan Zhang,Ling Yao,Yuqing Ma,Li Wang,Yan Liu,Cuixia Guo,Qingqing Wu
Journal of Ultrasound in Medicine.2020;39(3)453
[DOI]
3Exposure to systemic and intrauterine inflammation leads to decreased pup survival via different placental mechanisms
Ji Yeon Lee,Na E. Shin,Quan Na,Jie Dong,Anna Chudnovets,Su Li,Christopher M. Novak,Michael W. McLane,Jun Lei,Irina Burd
Journal of Reproductive Immunology.2019;133(3)52
[DOI]
4Assessment of Cardiac Function in Fetuses of Gestational Diabetic Mothers During the Second Trimester
Mehnaz Atiq,Anum Ikram,Batool M. Hussain,Bakhtawar Saleem
Pediatric Cardiology.2017;38(5)941
[DOI]
5Reference ranges of fetal heart function using a Modified Myocardial Performance Index: a prospective multicentre, cross-sectional study
Lijuan Sun,Jingjing Wang,Xiaoting Su,Xinlin Chen,Yuqing Zhou,Xiaoming Zhang,Hong Lu,Jianmei Niu,Lan Yu,Congxin Sun,Wenjun Zhang,Jijing Han,Lina Zhang,Zhenna Wang,Peiwen Chen,Tiantian Chen,Hua Hong,Lulu Zhou,Baoying Ye,Wei Guo,Wei Zhao,Na Zhang,Zhen Li,Sheng Zhao,Qingqing Wu,Jiawei Tian,Yuxin Jiang
BMJ Open.2021;11(7)e049640
[DOI]
6Assessment of fetal modified myocardial performance index in early-onset and late-onset fetal growth restriction
Lina Zhang,Jijing Han,Na Zhang,Zhen Li,Jingjing Wang,Yinghua Xuan,Karl Oliver Kagan,Qingqing Wu,Lijuan Sun
Echocardiography.2019;36(6)1159
[DOI]
7Exposure of the developing heart to diabetic environment and early cardiac assessment: A review
Mehmet R. Asoglu,Rinat Gabbay-Benziv,Ozhan M. Turan,Sifa Turan
Echocardiography.2018;35(2)244
[DOI]